Viện ISSQ đào tạo nghiệp vụ quản lý phòng thử nghiệm

I. Viện ISSQ tổ chức đào tạo nghiệp vụ quản lý phòng thử nghiệm

Hiện nay, hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025:2017 là tiêu chuẩn đang được các Phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn áp dụng nhiều nhất hiện nay nhằm hướng đến việc tạo ra những kết quả thử nghiệm/ hiệu chuẩn có giá trị sử dụng một cách ổn định và được thừa nhận rộng rãi.

ISO/IEC 17025:2017 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các phòng thử nghiệm phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm:

- Đang áp dụng một hệ thống chất lượng.

- Có năng lực kỹ thuật

- Có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật.

Viện Chất Lượng ISSQ có khóa đào tạo về kỹ năng đánh giá nội bộ hỗ trợ phòng thử nghiệm tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ theo yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017. Khi tham gia khoá đào tạo học viên có thể nắm được rõ ràng trách nhiệm, cách thức thực hiện, kỹ năng thực hiện đánh giá nội bộ. Khóa học không chỉ trình bày lý thuyết về đánh giá nội bộ mà còn có nhiều bài tập thực hành để học viên tiếp cận với các tình huống khi thực hiện đánh giá nội bộ. Khi tiếp cận các tình huống trong thực tế sẽ giúp học viên có kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết các tình huống. 
Khoá đào tạo Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017giúp cho học viên có thể tự xây dựng các bước thực hiện đánh giá phương pháp thử mới và đang áp dụng thực hiện tại phòng thử nghiệm. 

Mẫu giấy chứng nhận đào tạo ISO/IEC 17025:2017

II. Hỗ trợ thủ tục công nhận phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025

Viện Chất Lượng ISSQ ngoài đào tạo về kỹ năng đánh giá nội bộ phòng thử nghiệm, còn hỗ trợ tư vấn đơn vị cách thức triển khai công nhận phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

Các bước triển khai  ISO/IEC 17025

Bước 1: Tìm hiểu tiêu chuẩn và xác định phạm vi áp dụng. Lãnh đạo cần thấu hiểu ý nghĩa của ISO 17025 trong việc áp dụng đối với PTN, định hướng các hoạt động, xác định mục tiêu và các điều kiện áp dụng cụ thể.

Bước 2: Lập ban chỉ đạo dự án ISO 17025. Việc áp dụng ISO 17025 là một dự án lớn, vì vậy cần có một ban chỉ đạo ISO 17025 tại PTN, bao gồm đại diện lãnh đạo và đại diện của các bộ phận trong phạm vi áp dụng ISO 17025. Cần bổ nhiệm Đại diện lãnh đạo về kỹ thuật để thay lãnh đạo trong việc chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý ISO 17025 và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về các hoạt động kỹ thuật của PTN

Bước 3: Đánh giá thực trạng của PTN so với các yêu cầu của tiêu chuẩn. Cần rà soát các hoạt động theo định hướng quá trình, xem xét yêu cầu nào không áp dụng và mức độ đáp ứng hiện tại của các hoạt động trong PTN. Việc đánh giá này làm cơ sở để xác định những hoạt động cần thay đổi hay bổ sung để từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết.

Bước 4: Thiết kế hệ thống và lập văn bản hệ thống ISO 17025. Hệ thống tài liệu phải được xây dựng và hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và các yêu cầu điều hành của PTN bao gồm:

- Sổ tay ISO 17025

- Các quy trình và thủ tục liên quan

- Các hướng dẫn công việc, quy chế, quy định cần thiết

Bước 5: Áp dụng hệ thống ISO 17025 theo các bước:

- Phổ biến để mọi nhân viên trong PTN nhận thức đúng, đủ về ISO17025.

- Hướng dẫn nhân viên thực hiện theo các quy trình, hướng dẫn đã xây dựng.

- Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn liên quan đến từng quá trình, qui trình cụ thể.

Bước 6: Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ và chuẩn bị cho đánh giá công nhận bao gồm:

- Tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ để xác định sự phù hợp của hệ thống và tiến hành các hoạt động khắc phục, phòng ngừa cần thiết.

- Lựa chọn tổ chức công nhận.

- Đánh giá trước công nhận nhằm xác định mức độ hoàn thiện và sẵn sàng của hệ thống ISO 17025 cho đánh giá chứng nhận.

Bước 7: Đánh giá do tổ chức Công nhận tiến hành để đánh giá tính phù hợp của hệ thống theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 17025 và cấp chứng chỉ công nhận năng lực của PTN.

Bước 8: Duy trì hệ thống ISO 17025 sau khi chứng nhận. Sau khi khắc phục các vấn đề còn tồn tại phát hiện qua đánh giá chứng nhận, PTN cần tiếp tục duy trì và cải tiến các hoạt động đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và để không ngừng  cải tiến hệ thống, nâng cao hiệu quả quản lý của PTN nên sử dụng tiêu chuẩn ISO 17025 để cải tiến liên tục hệ thống của mình.

III. Yếu tố quan trọng quyết định sự thành công khi áp dụng ISO/IEC 17025

Cam kết của lãnh đạo đối với việc thực hiện ISO 17025 và việc áp dụng hệ thống quản lý đối với PTN là điều kiện tiên quyết đối với sự thành công trong việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý ISO 17025.

Sự tham gia của nhân viên: sự tham gia tích cực và hiểu biết của mọi thành viên trong PTN đối với ISO 17025 giữ vai trò quyết định.

Công nghệ hỗ trợ: ISO 17025 là tiêu chuẩn áp dụng cho PTN, tuy nhiên ở các đơn vị có công nghệ hiện đại hơn (thiết bị tiến tiến, ứng dụng công nghệ thông tin,..) thì việc áp dụng ISO 17025 sẽ được hoàn tất một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Chú trọng Cải tiến liên tục: các hành động cải tiến từng bước hay những hoạt động đổi mới đều mang lại lợi ích thiết thực nếu được thực hiện thường xuyên.

Lựa chọn đơn vị hướng dẫn, đà tạo chuyên nghiệp: Đây không phải là điều kiện bắt buộc nhưng nó lại đóng vai trò quan trọng đối với tiến độ và mức độ thành công trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ISO 17025 tại các PTN.

Viện Chất lượng ISSQ là hàng đầu về đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng Phòng Thử nghiệm theo ISO 17025, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm Viện Chất lượng ISSQ sẽ đem đến sự hài lòng đến Qúy đơn vị/tổ chức.

IV. Trình tự đăng ký công nhận phòng thí nghiệm

Trước hết để tiến hành đăng ký với Tổ chức Công nhaanjm Phòng thí nghiệm phải đảm bảo là đã hoàn thành xong việc xây dựng và áp dụng các hệ thống giám sát, quản lý theo chuẩn mực ISO/IEC 17025, thông qua việc đánh giá nội bộ và xem xét của ban lãnh đạo.

V. Hồ sơ đăng ký công nhận

Khi Hệ thống đáp ứng các yêu cầu trước khi đăng ký công nhận thì phòng thí nghiệm có thể nộp hồ sơ đăng ký công nhận cho Viện Đánh giá và Công nhận Quốc tế. Hồ sơ đăng ký bao gồm các giấy tờ:

– Đơn đăng ký công nhận theo mẫu quy định. Đơn đăng ký được thực hiện theo mẫu để cơ quan quản lý dễ dàng giám sát và kiểm tra.

– Sổ tay chất lượng của phòng thí nghiệm. Sổ tay mô tả các hoạt động quản lý, các quy trình đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng cũng như quyền hạn và nhiệm vụ của các thành viên phòng thí nghiệm.

– Các tài liệu, hồ sơ xác nhận giá trị của các phương pháp sử dụng, phương pháp thử nội bộ, phương pháp xây dựng và tham chiếu có thay đổi so với phương pháp theo tiêu chuẩn.

– Các báo cáo và dữ liệu đánh giá nội bộ và các vấn đề xem xét của lãnh đạo tại chu kỳ gần nhất.

– Danh sách các tài liệu kiểm soát của phòng thí nghiệm và báo cáo thử nghiệm thành thạo sản phẩm theo mẫu quy định.

– Các thống kê về chỉ tiêu thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn đăng ký, tần suất của các chỉ tiêu thực hiện.

– Một số các tài liệu, số liệu, báo cáo khác theo quy định.
VI. Trình tự công nhận

Đại diện phòng thí nghiệm tiến hành nộp hồ sơ tại Viện Đánh giá và Công nhận Quốc tế.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký công nhận từ phòng thí nghiệm thì Viện Đánh giá và Công nhận Quốc tế sẽ tiến hành xem xét và đánh giá các thông tin trong hồ sơ. Khi hồ sơ hợp lệ thì Viện Đánh giá và Công nhận Quốc tế sẽ thông báo cho phòng thí nghiệm về việc chấp thuận đơn đăng ký công nhận và tiến hành nhập mã số nhận đơn cho phòng thí nghiệm.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Viện Đánh giá và Công nhận Quốc tế yêu cầu phòng thí nghiệm sửa đổi, bổ sung hay làm rõ các tài liệu cần thiết.

Thời hạn từ khi nhận được đăng ký của phòng thí nghiệm đến khi Viện Đánh giá và Công nhận Quốc tế ra thông báo đánh giá là 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. Phòng thí nghiệm ký hợp đồng đánh giá với Viện Đánh giá và Công nhận Quốc tế và phải trả chi phí đánh giá công nhận theo quy định của pháp luật.

Khi thực hiện thủ tục đánh giá phòng thí nghiệm thì cần chuẩn bị hồ sơ và cần tuân theo trình tự nhất định để làm cơ sở pháp lý vững chắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Viện Chất lượng ISSQ là hàng đầu về đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng Phòng Thử nghiệm theo ISO 17025, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm Viện Chất lượng ISSQ sẽ đem đến sự hài lòng đến Qúy đơn vị/tổ chức. Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 02422661111 | 0981851111  hoặc email: vienchatluong@issq.org.vn