Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường

Theo Nghị định Số: 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng Sản phẩm, Hàng hóa, các sản phẩm hàng hóa thuộc đăng ký kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp bảo đảm chất lượng trước khi được lưu thông trên thị trường.

Trong sản xuất kinh doanh hiện nay, việc đảm bảo chất lượng cho sản phẩm, hàng hóa thỏa mãn các yêu cầu của các tiêu chuẩn (quốc  gia hay quốc tế) là việc làm quan trọng không chỉ để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng mà còn đáp ứng được các yêu cầu của luật định.

Ngày 31 tháng 12 năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định Số: 132/2008/NĐ-C về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng Sản phẩm, Hàng hóa. Theo điều 28 của Nghị định này cho biết, các tổ chức, doanh nghiệp trước khi đưa sản phẩm, hàng hóa của mình lưu thông trên thị trường cần tuân thủ những điều kiện sau:

Thứ nhất, người sản xuất phải có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất. Trong điều này quy định, toàn bộ các cơ sở sản xuất kinh doanh cần:

- Áp dụng hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm do mình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

- Công bố tiêu chuẩn áp dụng quy định tại Điều 23 của Luật này và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

- Lựa chọn chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm thuộc nhóm 1.

- Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến quá trình sản xuất, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với sản phẩm thuộc nhóm 2.

Thứ hai, việc bảo đảm chất lượng sản phẩm sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trước khi đưa ra thị trường được thực hiện theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Đối với việc sản xuất trong nước hay xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài đều phải thực hiện các công việc về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các tiêu chuẩn phù hợp. Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm được xuất sang nước khác phải đáp ứng được yêu cầu của người đặt hàng nước ngoài, nếu không sản phẩm đó sẽ không có sức cạnh tranh trên thị trường.

Từ đó có thể thấy, các tổ chức kinh doanh phải ý thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng và phải chắc chắn rằng tất cả mọi người trong tổ chức đều tham gia tích cực vào hoạt động đó. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng cần phải gắn quyền lợi của mọi người vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đồng thời nắm rõ các yêu cầu của luật định để lựa chọn tiêu chuẩn chất lượng cho từng sản phẩm và chọn phương án kiểm soát chất lượng cho phù hợp.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline:   0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 14/1/2022

Tin liên quan