Giới thiệu một số hình ảnh, hoạt động của Viện trong lĩnh vực Đào tạo ISO 9001:2008 tại Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên

Ảnh đào tạo tại các đơn vị

- Ngày 22/11/2017 Tiến sĩ Hoàng Hữu Thám –Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng cùng đoàn chuyên gia thực hiện khóa đào tạo chuyên đề về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông.

- Ngày 13/09/2017 Ông Lương Văn Phan – Giảng viên Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng cùng đoàn chuyên gia thực hiện khóa đào tạo chuyên đề về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

- Ngày 05/12/2017 Tiến sĩ Hoàng Hữu Thám - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng cùng đoàn chuyên gia thực hiện chuyên đề hướng dẫn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho cán bộ thành viên Ban chỉ đạo ISO của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

- Ngày 20/11/2017 Tiến sĩ Hoàng Hữu Thám –Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng cùng đoàn chuyên gia thực hiện khóa đào tạo chuyên đề về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 04/12/2017 Tiến sĩ Hoàng Hữu Thám – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng cùng đoàn chuyên gia thực hiện khóa đào tạo chuyên đề về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum.

- Ngày 11-12/09/2017 Ông Lương Văn Phan – Giảng viên Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng cùng đoàn chuyên gia thực hiện khóa đào tạo chuyên đề về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận.

- Ngày 21/11/2017 Tiến sĩ  Hoàng Hữu Thám –Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng cùng đoàn chuyên gia thực hiện khóa đào tạo chuyên đề về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận.

 

 

Tin liên quan