Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6019:2010 (ASTM D 2270-04) chỉ số độ nhớt từ độ nhớt động học TẠI 40 °C VÀ 100 °C

Tính toán

1. Nếu độ nhớt động học của dầu tại 100 °C nhỏ hơn hoặc bằng 70 mm2/s (cSt) thì lấy từ Bảng 1 ra những giá trị tương ứng cho L và H. Các giá trị đo được không có trong bảng, nhưng vẫn nằm trong dãy của Bảng 1, thì có thể thu được bằng phép nội suy tuyến tính. Chỉ số độ nhớt không được xác định và có thể không được báo cáo đối với dầu có độ nhớt động học nhỏ hơn 2,0 mm2/s (cSt) tại 100 °C.

2. Nếu độ nhớt động học tại 100 °C lớn hơn 70 mm2/s (cSt), tính các giá trị của L và H như sau:

L = 0,8353 Y2 + 14,67 Y - 216 (1)

H = 0,1684 Y2 + 11,85 Y - 97 (2)

trong đó:

L là độ nhớt động học tại 40 °C của dầu có chỉ số độ nhớt bằng 0 và có cùng độ nhớt động học tại 100 °C với dầu có chỉ số độ nhớt cần xác định, tính bằng mm2/s (cSt);

là độ nhớt động học tại 100 °C của dầu có chỉ số độ nhớt cần xác định, tính bằng mm2/s (cSt);

H là độ nhớt động học tại 40 °C của dầu có chỉ số độ nhớt bằng 100 và có cùng độ nhớt động học tại 100 °C với dầu có chỉ số độ nhớt cần xác định, tính bằng mm2/s (cSt).

3. Tính chỉ số độ nhớt, VI, của dầu như sau:

VI = [(L - U)/(L - H)] x 100 (3)

trong đó:

U là độ nhớt động học tại 40 °C của dầu có chỉ số độ nhớt cần xác định, tính bằng mm2/s (cSt).

4. Ví dụ về tính toán

Độ nhớt động học đo được tại 40 °C của dầu cần tính chỉ số độ nhớt = 73,30 mm2/s (cSt); độ nhớt động học của loại dầu đó tại 100 °C = 8,86 mm2/s (cSt):

Từ Bảng 1 (bằng nội suy) L = 119,94

Từ Bảng 1 (bằng nội suy) H = 69,48

Thay vào Công thức (3) và làm tròn đến số nguyên gần nhất:

VI = [(119,94 - 73,30)/(119,94 - 69,48)] x 100 = 92,43 (4)

VI = 92 (5)

ASTM DS 39b, Bảng chỉ số độ nhớt theo nhiệt độ Celsius, dựa trên phần tính toán ở trên và có thể sử dụng thay cho từ 2 đến  4.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày 10/05/2022

Tin liên quan