Thông báo về việc sử dụng hình ảnh,logo, dấu chứng nhận của Viện ISSQ

  • Viện Chất Lượng ISSQ thông báo về việc sử dụng hình ảnh logo, dấu chứng nhận của Viện.