ISO 45001:2018 đáp ứng Chính sách của nhà nước đối với hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động ( ở cấp quốc gia)

1. Các nguyên tắc chính sách của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động

- Thúc đẩy việc thực hiện và đưa hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động vào công tác quản lý ở cơ sở.

- Tạo điều kiện để hệ thống liên tục đánh giá thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động từ đó xác định mục tiêu, lập kế hoạch và thực hiện được các hoạt động an toàn vệ sinh lao động ở cấp quốc gia và cơ sở.

- Thúc đẩy sự tham gia của người lao động và đại diện của người lao động ở cơ sở.

- Không ngừng hoàn thiện chính sách và bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính quan liêu và các chi phí không cần thiết.

- Thúc đẩy sự hợp tác và hỗ trợ việc xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở thông qua cơ quan thanh tra lao động, các cơ quan quản lý về an toàn vệ sinh lao động và các cơ quan liên quan về an toàn vệ sinh lao động; đồng thời hưởng ứng các hoạt động của cơ sở phù hợp với các yêu cầu quản lý an toàn vệ sinh lao động.

- Định kỳ đánh giá và rà soát hiệu quả, tính khả thi của chính sách nhà nước về an toàn vệ sinh lao động.

- Đánh giá và công bố hiệu quả thực tiễn của hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo cách thức thích hợp.

- Đảm bảo cho người sử dụng lao động và người lao động, kể cả lao động thời vụ và lao động trực tiếp của cơ sở thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của họ trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

2. Chính sách an toàn vệ sinh lao động của cơ sở. (các quy định, nội quy về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở).

Việc tuân thủ các qui định của pháp luật nhà nước về an toàn vệ sinh lao động là trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động cần chỉ đạo và đứng ra cam kết các hoạt động An toàn vệ sinh lao động trong cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở, khi xây dựng các chính sách về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở cần:

- Phải tham khảo ý kiến của người lao động và đại diện người lao động để đảm bảo:

+ Phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở;

+ Trình bày ngắn gọn, rõ ràng có ngày tháng, có chữ ký của người sử dụng lao động.

+ Được phổ biến cho tất cả mọi ngừơi tại nơi làm việc và niêm yết tại nơi làm việc.

+ Định kỳ rà soát, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện;

+ Lưu giữ và sẵn sàng cung cấp cho các đối tượng quan tâm như: khách hàng, nhà đầu tư, thanh tra lao động....

- Đảm bảo an toàn và sức khoẻ đối với mọi thành viên của cơ sở thông quan các biện pháp phòng chống tai nạn, ốm đau, bệnh tật và sự cố có liên quan đến công việc.

-Tuân thủ các quy định của luật pháp nhà nước về an toàn vệ sinh lao động và các thoả ứơc cam kết, tập thể có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.

- Đảm bảo có sự tư vấn, khuyến khích người lao động và đại diện người lao động tham gia tích cực vào các hoạt động của hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động.

- Không ngừng hoàn thiện việc thực hiện hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động.

3. Bước đầu tiên triển khai Hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp

Bước đầu tiên triển khai Hệ thống quản lý là phải xây dựng được chính sách ATVSLĐ tại doanh nghiệp. Đây là cơ sở vận hành Hệ thống quản lý và là nền tảng định hướng cho việc tổ chức thực hiện tiếp theo. Chính sách ATVSLĐ phải được thể hiện bằng văn bản trong đó có những cam kết mang tính định hướng của doanh nghiệp đối với việc bảo đảm an toàn và bảo vệ sức khỏe cho NLĐ. Chính sách nên tác động đến tất cả các hoạt động trong doanh nghiệp bao gồm cả việc tuyển chọn NLĐ, chọn mua thiết bị, công nghệ đến phương thức tổ chức làm việc cũng như cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động(AT-VSLĐ) là một trong những nội dung rất quan trọng để thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ tại doanh nghiệp. Việc áp dụng thực tiễn tại mỗi doanh nghiệp sẽ căn cứ vào thực trạng, bối cảnh của mỗi tổ chức (năng lực và các nguồn lực thực hiện để điều chỉnh cho phù hợp). Về cơ bản việc triển khai thực hiện hệ thống quản lý AT-VSLĐ sẽ gồm 5 bước và triển khai nêu trên sẽ bao gồm 16 nội dung công việc như sau:

               

Viện Nghiên cứu phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng là đơn vị có năng lực chứng nhận ISO 45001:2018 - Hệ thống quản lý An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đánh giá, đưa ra những nhận xét khách quan khi chỉ ra những lỗi giúp tổ chức/doanh nghiệp/ nhà máy tuân thủ các qui định của pháp luật nhà nước về an toàn vệ sinh lao động là trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động cần chỉ đạo và đứng ra cam kết các hoạt động An toàn vệ sinh lao động trong cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở.

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Ngày đăng: 20/06/2022

 

Tin liên quan