Hai tiêu chuẩn mới trong phòng cháy chữa cháy

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-BKHCN công bố 2 Tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa cháy.

TCVN 13455:2022

Phòng cháy chữa cháy - Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử đối với ống mềm bằng kim loại kết nối với đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động (sau đây gọi tắt là ống mềm bằng kim loại). Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).

ISO 9227, Corrosion tests in artificial atmospheres-Salt spray tests (Thử nghiệm ăn mòn trong môi trường nhân tạo-thử nghiệm phun mù muối).

TCVN 7701-1 (ISO 7-1), Ren ống cho mối nối kín áp được chế tạo bằng ren-Phần 1:Kích thước, dung sai và ký hiệu.

TCVN 13456:2022

TCVN 13456:2022 (Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt). Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế, lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn được trang bị cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng. Các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).

TCVN 7722-2-22:2013 (IEC 60598-2-22:2008), Đèn điện - Part 2-22:Yêu cầu cụ thể - Đèn điện cho chiếu sáng khẩn cấp.

ISO 3864-1, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas (Ký hiệu đồ họa - Màu sắc an toàn và dấu hiệu an toàn - Phần 1: Nguyên tắc thiết kế biển báo an toàn nơi làm việc và khu vực công cộng).

TCVN 4879:1989 (ISO 6309:1987), Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn.

TCVN 8092:2009 (ISO 7010:2003), Ký hiệu đồ họa - Màu sắc an toàn và biển báo an toàn - Biển báo an toàn sử dụng ở nơi làm việc và nơi công cộng.

TCVN 5053:1990, Màu sắc tín hiệu và dấu hiệu an toàn.

 

Tin liên quan