Danh sách đơn vị hủy giấy chứng nhận

  • Viện Chất Lượng ISSQ thông báo hủy danh sách giấy chứng nhận của các doanh nghiệp.

    Lý do: Doanh nghiệp, tổ chức không hoạt động; không thực hiện giám sát; không có nhu cầu duy trì GCN.

    Chi tiết thông tin các doanh nghiệp bị hủy giấy chứng nhận xem tại đây