Cơ sở pháp lý

 • Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) được thành lập theo Quyết định số 233/QĐ-LHHVN ngày 10/4/2013 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Chất lượng ISSQ cũng đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học ký Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động (lần 3) trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ số A-1100 ngày 26 tháng 9 năm 2016;

  - Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng, an toàn lao động, sinh hóa học, nông, lâm nghiệp, thực phẩm, dầu mỏ và môi trường;

  - Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

  - Dịch vụ KH&CN: Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, kiểm định, hiệu chuẩn, giám định, phân tích thử nghiệm và công nhận; Thực hiện các dịch vụ về môi trường bao gồm: Xây dựng các giải pháp về vấn đề môi trường, xử lý ô nhiễm, đánh giá, quan trắc môi trường tự nhiên, công nghiệp, đô thị, nông thôn; Thực hiện chuyển giao công nghệ; Dịch vụ chống hàng giả, hàng nhái; Hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực trên;

  - Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện;

  - Đánh giá và cấp giấy chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN và tiêu chuẩn Quốc tế, theo giấy chứng nhận số 584/TĐC-HCHQ ngày 11/4/2014; giấy chứng nhận số 1249/TĐC-HCHQ ngày 24/6/2016 và giấy chứng nhận số 859/TĐC-HCHQ ngày 21/4/2017;

  - Đánh giá và cấp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa thiết bị điện, điện tử phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN theo Quyết định số 1415/QĐ-TĐC ngày 09/7/2014;

  - Đánh giá và cấp giấy chứng nhận đối với hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp tiêu chuẩn ISO 22000:2005 theo Quyết định số 2307/TĐC-HCHQ ngày 02/12/2014;

  - Đánh giá và cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001 theo Quyết định số 11/TĐC – HCHQ ngày 06 tháng 01 năm 2016;

  - Đánh giá và cấp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3:2019/BKHCN theo Quyết định số 534/QĐ-TĐC ngày 21/4/2017

  Viện Chất lượng ISSQ đã được Cục An toàn Lao động – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp:

  - Đánh giá và cấp chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 203/QĐ-ATLĐ ngày 13/6/2016.

  - Giấy chứng nhận số 25/2016/GCN ngày 18 tháng 05 năm 2016 về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được cấp chứng chỉ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Công văn số 17/ATLĐ-TTTTHL về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện ATLĐ, vệ sinh lao động;

  - Giấy chứng nhận số 187/QĐ-ATLĐ ngày 10 tháng 6 năm 2016 về việc đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

  Viện Chất lượng ISSQ đã được Bộ Xây dựng chỉ định hoạt động:

  - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng Lasxd 1240 số 1290/GCN-BXD ngày 09/10/2019;

  - Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành xây dựng trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp tiêu chuẩn số 155/CNĐKCN-BXD ngày 08/7/2020;

  - Quyết định Chỉ định tổ chức thực hiện việc thử nghiệm/ chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp QCVN 16:2019/BXD số 963/QĐ-BXD ngày 24/7/2020;

  Viện Chất lượng ISSQ đã được Sở Công thương Thành phố Hà Nội tiếp nhận đăng ký mẫu dấu Nghiệp vụ Giám định thương mại số 2944/TB-SCT ngày 23 tháng 6 năm 2016 về việc thực hiện giám định: Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng; Máy móc, thiết bị, dây chuyền, công nghệ mới trong nước và nhập khẩu; Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, phế liệu đã qua sử dụng trong nước; Nông lâm thủy sản; Thực phẩm; Khoáng sản; Hóa chất; Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ; Định lượng hàng hóa; Vật liệu xây dựng; Môi trường; Điện – Điện tử.

  Viện Chất lượng ISSQ đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định số 2347/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 8 năm 2020 về việc chỉ định tổ chức giám định đối với Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng phù hợp Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg

  Viện Chất lượng ISSQ đã được Cục bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận số 5346/2016/QTG ngày 03 tháng 10 năm 2016 về việc đăng ký quyền tác giả tác phẩm “Chương trình đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bảo đảm chất lượng” và giấy Chứng nhận số 5362/2016/QTG ngày 04 tháng 10 năm 2016 về việc đăng ký quyền tác giả tác phẩm “Bộ logo QA và Tem của Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng”.

  Viện Chất lượng ISSQ đã được Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo quyết định số 45/QĐ-ATTP ngày 29 tháng 01 năm 2021.

  Viện Chất lượng ISSQ đã được Tổng cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định:

  - Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực: thức ăn thủy sản, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản phù hợp số 126/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 26/01/2021;

  - Quyết định Chỉ định tổ chức chứng nhận trong các lĩnh vực: trong lĩnh vực: thức ăn thủy sản, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản số 34/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 26/01/2021.