Chương trình Hỗ trợ chứng nhận ISO 9001:2015 và Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD

  • Chương trình CT01: Hỗ trợ Doanh nghiệp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và sản phẩm Vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD (Chi tiết...)