Đánh giá sự phù hợp đối với dầu nhờn động cơ đốt trong áp dụng chứng nhận hợp quy theo phương thức 5

Phương thức đánh giá sự phù hợp đối với dầu nhờn động cơ đốt trong được sản xuất, pha chế trong nước được áp dụng chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 (Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất) tại cơ sở sản xuất, pha chế. Viện ISSQ là đơn vị uy tín có năng lực Đánh giá sự phù hợp đối với dầu nhờn động cơ đốt trong áp dụng chứng nhận hợp quy theo phương thức 5.

Đánh giá sự phù hợp đối với dầu nhờn động cơ đốt trong áp dụng chứng nhận hợp quy theo phương thức 5

Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất tại cùng một không gian và thời gian.

Phương thức 5 căn cứ kết quả thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất để kết luận về sự phù hợp. Việc đánh giá giám sát được thực hiện thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc mẫu lấy trên thị trường kết hợp đánh giá quá trình sản xuất. [Nguồn]

1. Nội dung và trình tự thực hiện các hoạt động cơ bản trong Phương thức 5 bao gồm:

Bước 1: Lấy mẫu: Tiến hành lấy mẫu điển hình cho sản phẩm, hàng hóa. Mẫu điển hình của sản phẩm, hàng hóa là mẫu đại diện cho một kiểu, loại cụ thể của sản phẩm, hàng hóa được sản xuất theo cùng một dạng thiết kế, trong cùng một điều kiện và sử dụng cùng loại nguyên vật liệu.

Bước 2. Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm: Mẫu sản phẩm, mẫu hàng hóa được thử nghiệm tại trung tâm, phòng thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định của pháp luật, có thể bao gồm cả phòng thử nghiệm của nhà sản xuất. Ưu tiên sử dụng phòng thử nghiệm được chỉ định và được công nhận.

Đặc tính sản phẩm, hàng hóa phải thử nghiệm và phương pháp thử nghiệm được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Bước 3: Đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất:

Việc đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất phải xem xét đầy đủ tới các điều kiện kiểm soát của nhà sản xuất liên quan đến việc tạo thành sản phẩm nhằm đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm. Điều kiện kiểm soát bao gồm:

- Kiểm soát hồ sơ, tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm

- Kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất từ đầu vào, các giai đoạn trung gian, đến hình thành sản phẩm đã bao gồm quá trình bao gói, xếp dỡ, lưu kho và vận chuyển sản phẩm;

- Kiểm soát sự phù hợp chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm;

- Kiểm soát sự phù hợp trang thiết bị công nghệ và trang thiết bị đo lường, kiểm tra, thử nghiệm;

- Kiểm soát kỹ thuật, trình độ tay nghề công nhân và cán bộ;

- Các nội dung kỹ thuật cần thiết khác có liên quan.

Trong một số trường hợp nhà sản xuất đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận hoặc được thừa nhận đối với lĩnh vực sản xuất sản phẩm, hàng hóa được đánh giá, thì không cần phải đánh giá quá trình sản xuất. Tuy nhiên, nếu có bằng chứng về việc không duy trì hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng, thì tổ chức chứng nhận cần tiến hành đánh giá quá trình sản xuất từ đầu, đồng thời báo cáo về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Bước 4:  Xử lý kết quả đánh giá sự phù hợp: Xem xét các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa (cụ thể ở đây là dầu nhờn) lấy kết quả thử nghiệm mẫu so với yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Bước 5: Kết luận về sự phù hợp:

Kết luận về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Sản phẩm, hàng hóa được xem là phù hợp nếu đảm bảo đủ 2 điều kiện sau:

Một là, tất cả các chỉ tiêu của mẫu thử nghiệm phù hợp với mức quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

Hai là, Kết quả đánh giá quá trình sản xuất phù hợp với yêu cầu.

Kết luận về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa có giá trị hiệu lực tối đa là 3 năm với điều kiện sản phẩm, hàng hóa được đánh giá giám sát.

Bước 6: Giám sát

Trong thời gian còn hiệu lực của kết luận của chuyên gia về sự phù hợp, sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải được đánh giá, giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc lấy trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Việc đánh giá giám sát cần phải đảm bảo không quá 12 tháng/1 lần.

Quy định việc thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hóa được thực hiện như: Lấy mẫu; Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm; Xử lý kết quả đánh giá sự phù hợp của phương thức 1

Việc đánh giá quá trình sản xuất của sản phẩm được thực hiện như quy định Đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất của phương thức 2.

Kết quả đánh giá giám sát sản phẩm theo phương thức 5 sẽ được sử dụng làm căn cứ để quyết định việc duy trì, đình chỉ hay hủy bỏ thông báo sự phù hợp.

 

2. Những nguyên tắc trong sử dụng Phương thức 5

Đánh giá theo phương thức 5 được sử dụng để đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa cụ thể với các điều kiện:

Sử dụng một phương thức có độ tin cậy cao ví dụ như phương thức 4, có thể cho phép linh hoạt trong việc sử dụng các biện pháp giám sát để giảm được chi phí;

Sử dụng một phương thức thường được áp dụng phổ biến nhằm hướng tới công nhận lẫn nhau trong các kết quả đánh giá sự phù hợp.

Viện ISSQ là tổ chức chứng nhận lớn, uy tín có năng lực Đánh giá sự phù hợp đối với dầu nhờn động cơ đốt trong áp dụng chứng nhận hợp quy theo phương thức 5.

 

Tin liên quan