Chương trình CT01: Hỗ trợ Doanh nghiệp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và sản phẩm Vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

  • Chương trình CT01: Hỗ trợ Doanh nghiệp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và sản phẩm Vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD